ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ

 

Συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ.

Ένα πολύ σύγχρονο και απαιτητικό εργοτάξιο και μία σπουδαία εμπειρία για την ομάδα μας η οποία συμμετέχει την ίδια στιγμή που εκπαιδεύεται σε ανώτατο επίπεδο κατασκευών, όπως είναι τα έργα διυλιστηρίων.
Το επίπεδο είναι πάρα πολύ επαγγελματικό. Όλη αυτή η διαδικασία αυτό-οργάνωσης και προσαρμογής σε διαφορετικές χώρες τηρώντας όλα τα επίπεδα της κατασκευής κάνει την Δυτική Εργολαβική μια εξωστρεφή εταιρεία.