Συμμετέχουμε σαν βασικοί υπεργολάβοι της “LG ELEKTROTECHNIK”  με βασικό αντικείμενο την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
ενός συγκροτήματος δυο πολυκατοικιών στο κέντρο του Μονάχου.