Υπεργολαβία Σκυροδεμάτων : Ανάδοχος – N. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ